Samrådsunderlag Funäsdalen

Härjedalens kommun och Vatten och Miljöresurs AB bjuder in till avgränsningssamråd med anledning av att kommunen och bolaget avser att ansöka om ett nytt miljötillstånd för nytt avloppsreningsverk på del av nuvarande fastighet Funäsdalen 72:8 som ersättning för Funäsdalens befintliga reningsverk, se karta längst ned på denna sida.

Recipient för renat avloppsvatten planeras bli Ljusnedalssjön. Det nya reningsverket kommer att, förutom Funäsdalen, också ha kapacitet att ta emot avloppsvatten från närliggande orter.

Som en del av tillståndsprocessen ska avgränsningssamråd ske enligt miljöbalken, 6 kap 28-32 §§. Innan ansökan om tillstånd lämnas in till mark- och miljödomstolen ska samråd hållas med myndigheter och kommuner samt med allmänhet och enskilda, t.ex. närboende, företag och intresseorganisationer. Samrådet syftar till att informera och samla in synpunkter om den planerade verksamheten och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.

Ett samrådsunderlag har upprättats som övergripande beskriver avloppsreningsverket och dess verksamhet, den planerade verksamhetens utformning och omfattning, den förutsedda miljöpåverkan såsom buller och utsläpp till luft och vatten samt innehåll och övergripande utformning av miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsunderlaget finns tillgängligt längst ned på denna sida.

Skriftligt informationsmaterial kan erhållas från Lars Persson, 010–251 53 31.

Samrådsmötet kommer att hållas onsdag 27 februari kl 18.00 – 19.00 på Härjedalens fjällmuseum, Rörosvägen 30 i Funäsdalen.

Vid mötet kommer Härjedalens kommun och Vatten och Miljöresurs att hålla ett samrådsmöte om det planerade avloppsreningsverket och dess förutsedda miljökonsekvenser samt inhämta synpunkter.

Synpunkter kan lämnas på plats vid samrådsmötet eller också kan du skicka synpunkter eller frågor till Vatten och Miljöresurs AB. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 10 mars 2019 och skickas till:

Vatten och Miljöresurs AB
Lars Persson
Medborgarhuset
842 80 Sveg

För ytterligare information, kontakta Lars Persson:
Telefon: 010-2515331
E-post: lars.persson@vattenmiljoresurs.se