Projektering pågår för nytt avloppsreningsverk

Platsbesök i Funäsdalen

Tillståndsansökan för nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen är nu inlämnad till Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Västernorrland.

Det nya avloppsreningsverket kommer att byggas i närheten av det nuvarande avloppsreningsverket på kommunens mark.

Nu pågår projekteringsfasen för fullt.

- Förberedelser för byggstart startar så snart Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen godkänt den inlämnade tillståndsansökan, berättar Lars Persson, projektledare för VA 2025.

Innan ansökan om tillstånd lämnades in till mark- och miljödomstolen har samråd hållits med myndigheter och kommuner samt med allmänhet och enskilda, t.ex. närboende, företag och intresseorganisationer. Samrådet syftar till att informera och samla in synpunkter om den planerade verksamheten och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.

Ett samrådsunderlag har upprättats som övergripande beskriver avloppsreningsverket och dess verksamhet, den planerade verksamhetens utformning och omfattning, den förutsedda miljöpåverkan såsom buller och utsläpp till luft och vatten samt innehåll och övergripande utformning av miljökonsekvensbeskrivningen. Se samrådsunderlaget.

Pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar