Så blir din avgift för avfall under 2021

Här hittar du information om avgifter för avfall i Bergs och Härjedalens kommuner. Avgifterna gäller från den 1 januari 2021.

Bergs kommun

Kommunfullmäktige i Bergs kommun har beslutat att justera taxan i Bergs kommun enligt avfallsindex. Det innebär att avgifterna för sophantering höjs med cirka 1 procent.

Abonnent- och grundavgift

Abonnemangsavgiften är en årlig fast avgift som avser enfamiljshus/villor och fritidshus som inte ingår i förening med gemensam avfallshantering. Grundavgiften är en årlig fast avgift som avser lägenheter i flerfamiljshus och fritidshus med gemensam avfallshantering där föreningen administrerar avgiften.

  • Abonnentavgiften höjs från 812 kronor till 820 kronor per år.
  • Grundavgiften höjs från 694 kr till 700 kronor per år och bostad.

Tömningsavgifter

I Bergs kommun har vi behovsbaserad tömning. Du betalar så ofta som du behöver tömma ditt kärl för restavfall. Ju bättre du är på att sortera desto mer kan du sänka din avgift för sophantering samtidigt som du är en miljöhjälte.

Tömningsavgiften är baserad på kärlets storlek. Här är justerade avgifter som gäller för 2021.

  • 190 liter kärls höjs från 100 kronor till 101 kronor
  • 240 liters kärl höjs från 124 kronor till 126 kronor
  • 370 liters kärl höjs från 190 kronor till 192 kronor
  • 660 liters kärl höjs från 365 kronor till 368 kronor

Härjedalens kommun

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun har beslutat att sänka grundavgiften för flerbostadshus för permanentboende och sänka tömningsavgiften för underjordbehållare.

Nya avgifter för flerbostadshus för permanentboende

Grundavgiften sänks från 775 kronor till 550 kronor per år och bostad. Det innebär att avgiften totalt sänks med 225 kronor per år och bostad.

Sänkt tömningsavgift för underjordsbehållare med 2-krokssystem

Härjedalens kommun har beslutat att sänka tömningsavgiften för underjordsbehållare med 2-krokssystem från 2100 kr till 1750 kr per tömning. Den blir en totalt sänkning med 350 kronor per tömning. Underjordsbehållare med andra tömningssystem än 2-krok får oförändrad avgift.